Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประกาศเทศบาลตำบลตาเกา เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (one Stop Service : OSS)

ประกาศเทศบาลตำบลตาเกา เรื่องจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service : OSS) ของเทศบาลตำบลตาเกา จึงขอประชาสัมพันธ์และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

[ 26-10-2566 ] Hits:52

เทศบาลตำบลตาเกา เปิดบริการผ่านระบบ e-Service

เทศบาลตำบลตาเกา เปิดบริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่

[ 26-10-2566 ] Hits:54

แผนการปฏิบัติงานรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2566

แผนการปฏิบัติงานรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2566 จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาเพื่อทราบ โดยทั่วกัน

[ 06-06-2566 ] Hits:105

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของเทศบาลตำบลตาเกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

[ 17-02-2566 ] Hits:660

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ