Hot News :

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตาเกานั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลตำบลตาเกา จะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เทศบาลตำบลตาเกายังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น

     เทศบาลตำบลตาเกา กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537( แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ) และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง เพื่อแสดงถานการณ์ในอุดมคติ

“สร้างนวัตกรรมนำวิถี สามัคคีและพอเพียง รับฟังเสียงประชาชน สนับสนุนคนร่วมทำดี”

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. พัฒนาด้านการคมนาคม
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน
 3. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคม
 4. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีความสวยงาม ความสุข และเป็นเมืองที่น่าอยู่
 5. ดำเนินการพัฒนาโดยการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด
 6. ดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะ

 

เป้าประสงค์ (goal)

 1. การคมนาคมของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
 2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
 3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง
 4. ประชาชนมีแหล่งเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ
 5. วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสาน
 6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 7. ประชาชนมีความรู้และส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย
 8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
 9. ระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพ

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ