Hot News :

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล) ซึ่งมึคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีตำบลตาเกา เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาครัฐ เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ