Hot News :

กิจกรรมสภา

สภาเทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังและเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลตาเกา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตาเกา ในญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 วาระที่ 2 พิจารณา วาระที่ 3 ลงมติ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สภาเทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังและเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลตาเกา ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตาเกา ในญัตติ เรื่องพิจารณาอนุมัติปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติตลาด พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2559 อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าจำหน่ายสินค้า แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาเกา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สภาเทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังและเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลตาเกา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตาเกา ในญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 วาระที่ 2 พิจารณา วาระที่ 3 ลงมติ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สภาเทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังและเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลตาเกา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตาเกา ในญัตติพิจารณาอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สภาเทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังและเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลตาเกา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตาเกา ในญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 วาระที่ 1( รับหลักการ) จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สภาเทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังและเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลตาเกา ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ในญัตติพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตาเกา จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สภาเทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังและเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลตาเกา ในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ในญัตติพิจารณาเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตาเกา จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ