Hot News :
กองการศึกษา

นางชนิสรา รองสุพรรณ

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 065-3296164

พนักงานเทศบาล

นางชนิสรา รองสุพรรณ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวปวีนา กล้าใจ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ครูเทศบาล

นางสุจิณณาภัช มาลาพันธ์

ครู คศ.2
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านซำสะกวยน้อย

นางสาวลักษิกา พงษ์กิ่ง

ครู คศ.2
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านตาเอ็ม

นางพรพรรณ เพียงพาน

ครู คศ.2
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านหมากแหน่ง

นางพนาวัลย์ พาเจริญ

ครู คศ.2
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนโฮม

นางจันทิมา โสระเม็ก

ครู คศ.2
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านรุ่งตะวัน

นางชนิตา พงเกษม

ครู คศ.2
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนงาม-น้ำขุ่น

นางสาวสุพรรษา หาญกล้า

ครู คศ.2

นางปริสนา คำโสภา

ครู คศ.2

นางชนะภา แก้วสง่า

ครู คศ.2

นางพรณพา ทากะเมียด

ครู คศ.2

นางสาววรินทร ทองระเมียะ

ครู คศ.2

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางดวงสม ศรีภูธร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางคำมี คูณศิลา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุดาวรรณ์ มณีสังข์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิไลรัตน์ เมอมะนา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุพรรณี โภคชาติ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิภาดา เบ็ญปรัง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกรรณิกา สุขพลัม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพรเพ็ญ ไชยเทพ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอุษณีย์ เดิมปินุ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายอนุพล หาญกล้า

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนรีรัตน์ ตรกสังข์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเพ็ญพัตร พาพะหม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวบัวไข นำระนะ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวกนกกร เมอมะนา

พนักงานจ้างทั่วไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ